Kouroupis Logo

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Χαλκίδα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας περιστρέφονται γύρω από την άσκηση γενικής και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι αξίες μας αποτελούν εγγύηση για όσους μας εμπιστεύονται.

Ακολουθήστε μας
  >  Νομικά   >  Άρειος Πάγος: Πότε είναι Αόριστη η Ένσταση περί Δόλου που Προβάλλουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα (ΑΠ 59/2021)
Σφυρί Δικαστηρίου

Άρειος Πάγος: Πότε είναι Αόριστη η Ένσταση περί Δόλου που Προβάλλουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα (ΑΠ 59/2021)

Με μία σημαντική του απόφαση ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 59/2021) έκρινε ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το άρθρο 560 ΚΠολΔ.

Απόσπασμα Απόφασης

[..] Υπό τα περιστατικά αυτά, η υπαιτιότητα του αιτούντος είχε τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου, καθόσον προέβλεψε το αποτέλεσμα της αδυναμίας πληρωμής των χρεών του ως πιθανό και το αποδέχθηκε. Δηλαδή γνώριζε ότι η αδυναμία πληρωμής των χρεών του αποτελούσε ένα ενδεχόμενο, που η πραγμάτωση του παρουσίαζε αυξημένη πιθανότητα, κρίνεται δε ότι ένας τόσο υψηλός βαθμός πιθανότητας δεν δικαιολογεί την πίστη ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποφευχθεί, γεγονός που ερμηνεύεται ως αποδοχή του. Ειδικότερα, ο αιτών έλαβε υπόψη του το ενδεχόμενο της μη εξυπηρέτησης των χρεών του και αφού το στάθμισε, αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη δανείων, αψηφώντας τις συνέπειες.

Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο πρώτος εφεσίβλητος, παρόλο που είχε τόσο αυξημένες υποχρεώσεις, το έτος 2011, δηλαδή λίγο πριν προβεί στη δήλωση αδυναμίας πληρωμής των χρεών του, προέβη στη μεταβίβαση περιουσιακού του στοιχείου, δυνάμει του με αριθμό …/11.10.2011 συμβολαίου του συμβολαιογράφου και συγκεκριμένα, ενός οικοπέδου, στο τ.μ., αντί τιμήματος 16.000 ευρώ, το οποίο θα πληρούσε τις προϋποθέσεις εκποίησης κατά το άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010, αποφέροντας ένα σημαντικό ποσό για την μερική, έστω, ικανοποίηση των πιστωτριών, καθώς με την απαλλοτριωτική αυτή πράξη δεν φρόντισε για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας του και τη σωστή διαχείριση του, προκειμένου επαρκώς και σύμφωνα με τις αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις του να εξοφλήσει τα χρέη του, χωρίς να αναφέρει μάλιστα που διέθεσε αυτό το σημαντικό χρηματικό ποσό. Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε δόλια αδυναμία πληρωμής των χρεών του αιτούντος και πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη η προβληθείσα σχετική ένσταση δόλου εκ μέρους των εκκαλοϋσών πιστωτριών».

Με βάση τις παραδοχές αυτές, το παραπάνω δικαστήριο δέχθηκε ως και κατ’ ουσίαν βάσιμο τον ισχυρισμό των εκκαλουσών πιστωτριών και ήδη πρώτης και δεύτερης των αναιρεσιβλήτων ότι ο αιτών-πρώτος εφεσίβλητος και ήδη αναιρεσείων περιήλθε εκ δόλου σε αδυναμία πληρωμών και ως και κατ’ ουσίαν βάσιμες τις προαναφερόμενες εφέσεις αυτών κατά της πρωτόδικης 978/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που είχε κρίνει διαφορετικά, την οποία και εξαφάνισε και στη συνέχεια, αφού κράτησε και δίκασε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, απέρριψε την ένδικη από 19.4.2012 αίτηση του αγαιρεσείοντος ως ουσιαστικά αβάσιμη, κατά παραδοχή της σχετικής, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010, ενστάσεως των τότε εκκαλουσών και ήδη πρώτης και δεύτερης των αναιρεσιβλήτων.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο: dsanet.gr.

“Πηγή Πληροφορίας”

Το παρόν κείμενο αποτελεί αυτολεξεί παράθεση ενός τμήματος του άρθρου με τίτλο “Άρειος Πάγος: Πότε είναι αόριστη η ένσταση περί δόλου που προβάλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα (ΑΠ 59/2021)” που δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα www.lawspot.gr, στις 12/04/2021, στην Ελλάδα.