Kouroupis Logo

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Χαλκίδα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας περιστρέφονται γύρω από την άσκηση γενικής και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι αξίες μας αποτελούν εγγύηση για όσους μας εμπιστεύονται.

Ακολουθήστε μας
  >    >  Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Διανοητική, Βιομηχανική και Εμπορική Ιδιοκτησία

Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων επί πνευματικών δημιουργημάτων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: αφενός στη βιομηχανική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), τα σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις, και αφετέρου στην πνευματική ιδιοκτησία, η οποία καλύπτει τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα. Αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το 2009, η ΕΕ διαθέτει ρητώς αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (Άρθρο 118).

3. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας νομικός τίτλος που μπορεί να χορηγηθεί για οποιαδήποτε εφεύρεση τεχνικού χαρακτήρα, εφόσον είναι νέα, εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και επιδέχεται βιομηχανική εφαρμογή. Το δίπλωμα ερευσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την κατασκευή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσης αυτής χωρίς έγκριση. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενθαρρύνουν τις εταιρείες να πραγματοποιούν τις αναγκαίες επενδύσεις στην καινοτομία και παρέχουν κίνητρα σε άτομα και σε επιχειρήσεις ώστε να αφιερώνουν πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Στην Ευρώπη οι τεχνικές εφευρέσεις μπορούν να προστατεύονται είτε με εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, είτε με ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία χορηγούνται κεντρικά από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ/EPO). Το ΕΓΔΕ είναι ο εκτελεστικός κλάδος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που σήμερα περιλαμβάνει 38 συμβαλλόμενα κράτη. Η ίδια η ΕΕ δεν είναι μέλος του οργανισμού αυτού.

Μετά από έτη συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, τη νομική βάση για ένα Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ (ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) το 2012. Μια διεθνής συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών προβλέπει, συνεπώς, ένα ενιαίο ειδικευμένο δικαιοδοτικό όργανο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Αφότου το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη δέσμη μέτρων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στην απόφασή του, της 5ης Μαΐου 2015, επί των υποθέσεων C-146/13 και C-147/13, άνοιξε ο δρόμος για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το προηγούμενο καθεστώς θα συνυπάρχει με το νέο σύστημα, έως ότου ιδρυθεί το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ/UPC).

Μόλις χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα παρέχει ενιαία προστασία με ισοδύναμα αποτελέσματα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την προστασία των εφευρέσεών τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Θα μπορούν επίσης να αμφισβητούν και να προστατεύουν τα ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας με μία και μόνη δικαστική προσφυγή στο ΕΔΔΕ. Έχει προταθεί οι έδρες του ΕΔΔΕ να βρίσκονται στο Λονδίνο, το Μόναχο και το Παρίσι. Τούτο θα εξορθολογίσει το σύστημα και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση των δαπανών μετάφρασης. Ωστόσο, κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, έχουν προκύψει σοβαρές αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο μια χώρα, η οποία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, μπορεί να αποτελέσει συμβαλλόμενο κράτος της Συμφωνίας για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ). Επιπλέον, το κείμενο για το ΕΔΔΕ υπό την παρούσα του διατύπωση προβλέπει σαφώς ότι η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνεται σεβαστή (άρθρο 20 του ΕΔΔΕ) και ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι δεσμευτικές για το ΕΔΔΕ και, ως εκ τούτου, και για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γιατί να μας επιλέξετε;

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας για ένα εξαιρετικό μοντέλο νομικής υπηρεσίας που παρέχει αξία. Κατανοούμε ότι, για τους πελάτες, η αξία δεν είναι μια απλή ωριαία σύγκριση τιμών. Αξία σημαίνει αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και νομικής επεξεργασίας, δημιουργικές προσεγγίσεις για τη μείωση του νομικού κινδύνου και αποτελέσματα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΑΣ

Έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα επικεντρωμένο στην εξυπηρέτηση πελατών. Το υλοποιήσαμε ευθυγραμμίζοντας την κουλτούρα, τη δομή και τις διαδικασίες μας με έναν στόχο – την ικανοποίηση των πελατών μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H ομάδα μας επικεντρώνεται στα επιθυμητά αποτελέσματα και εστιάζει τη στρατηγική σε κάθε στάδιο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η στόχευση στο προτιμώμενο αποτέλεσμα του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας διαδικασίας για κάθε περίπτωση.

Μη διστάσετε να ρωτήσετε.