Kouroupis Logo

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Χαλκίδα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας περιστρέφονται γύρω από την άσκηση γενικής και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι αξίες μας αποτελούν εγγύηση για όσους μας εμπιστεύονται.

Ακολουθήστε μας
  >    >    >  Προσβολή Προσωπικότητας/Δια Τύπου

Προσβολή Προσωπικότητας/Δια Τύπου

Προσβολή της Προσωπικότητας – υπ’αριθμ. 15/2018 Απόφαση Α2 Τμήματος ΑΠ

Από τα άρθρα 57 εδ. α’, 59 εδ. α’, 932 Α.Κ., συνάγεται ότι όποιος παράνομα προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, (νοουμένη ως το προστατευόμενο από το Σύνταγμα (άρθρ. 2 παρ.1) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου), και ειδικότερα προσβάλλεται στην προστατευόμενη από το Σύνταγμα (αρθρ. 5 παρ.2) τιμή ή υπόληψή του, με δυσφήμηση ή εξύβριση, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον. Το δικαστήριο δύναται, επιπλέον, αφού λάβει υπ’ όψη το είδος της προσβολής, να καταδικάσει τον υπαίτιο προσβολέα σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης εκείνου που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

Εξάλλου, κατά το άρθρο 914 Α.Κ., όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Η προσβολή της προσωπικότητας αποτελεί συγχρόνως και αδικοπραξία με βάση την 914 Α.Κ. όταν είναι παράνομη, αντίκειται δηλαδή σε διάταξη που απαγορεύει συγκεκριμένη πράξη, με την οποία προσβάλλεται έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τμήμα δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την προσβολή. Κατ’ ακολουθίαν, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ.1 Π.Κ., όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Για τη στοιχειοθέτηση, επομένως, της αξιόποινης πράξης της εξυβρίσεως, που συνιστά συγχρόνως και αδικοπραξία κατά τις 57-59 και 914 Α.Κ., απαιτείται ο δράστης να εκδηλώνει αμφισβήτηση για την ηθική ή κοινωνική αξία κάποιου προσώπου ή καταφρόνηση, ενώ για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού απαιτείται ο δράστης να γνωρίζει και να θέλει με την ενέργειά του να προσβάλει την τιμή και υπόληψη του παθόντος. Όμως, κατά το άρθρο 367 παρ. 1 περ. α- δ’ Π.Κ. το άδικο των προβλεπόμενων στα άρθρα 361 και 362 του ίδιου Κώδικα πράξεων αίρεται, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νομίμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις (περ. γ’ και δ’). Η τελευταία αυτή διάταξη (367 Π.Κ.) για την ενότητα της έννομης τάξης εφαρμόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, αιρόμενου και του άδικου χαρακτήρα των προαναφερθεισών αξιοποίνων πράξεων, αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόμου της επιζήμιας συμπεριφοράς ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου.

Πηγή Πληροφοριών: Δείτε Εδώ.

Γιατί να μας επιλέξετε;

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας για ένα εξαιρετικό μοντέλο νομικής υπηρεσίας που παρέχει αξία. Κατανοούμε ότι, για τους πελάτες, η αξία δεν είναι μια απλή ωριαία σύγκριση τιμών. Αξία σημαίνει αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και νομικής επεξεργασίας, δημιουργικές προσεγγίσεις για τη μείωση του νομικού κινδύνου και αποτελέσματα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΑΣ

Έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα επικεντρωμένο στην εξυπηρέτηση πελατών. Το υλοποιήσαμε ευθυγραμμίζοντας την κουλτούρα, τη δομή και τις διαδικασίες μας με έναν στόχο – την ικανοποίηση των πελατών μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H ομάδα μας επικεντρώνεται στα επιθυμητά αποτελέσματα και εστιάζει τη στρατηγική σε κάθε στάδιο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η στόχευση στο προτιμώμενο αποτέλεσμα του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας διαδικασίας για κάθε περίπτωση.

Μη διστάσετε να ρωτήσετε.