Kouroupis Logo

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Χαλκίδα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας περιστρέφονται γύρω από την άσκηση γενικής και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι αξίες μας αποτελούν εγγύηση για όσους μας εμπιστεύονται.

Ακολουθήστε μας

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων».

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.

γ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)

ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

η) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2.Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφασης, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση αυτοκινήτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 6 σε χώρους συνεργείων πλησίον του κλειστού χώρου κυκλοφορίας τους.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 6 της υπό στοιχεία ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα οχήματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να κυκλοφορούν, κενά φορτίου και επιβατών, εκτός του κλειστού χώρου που αναφέρεται στην ειδική άδεια κυκλοφορίας που τους έχει χορηγηθεί, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες ελέγχου και συντήρησης τους σε χώρους συνεργείων που βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη του ενός (1) χλμ. από τα όρια του ως άνω κλειστού χώρου.

Α. Για τη μετάβαση του οχήματος στο χώρο ελέγχου και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φέρει έγγραφη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα, όπου αναγράφονται: η ημερομηνία, η ώρα, ο λόγος εξόδου και ο προορισμός (ακριβής διεύθυνση του χώρου ελέγχου ή συντήρησης.

Β. Για την επιστροφή του οχήματος από το χώρο ελέγχου και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φέρει, πέραν της βεβαίωσης της περ. Α., τα παραστατικά, στα οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ελέγχου και συντήρησης του συγκεκριμένου οχήματος.».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η υπό στοιχεία ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2021

Γιατί να μας επιλέξετε;

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας για ένα εξαιρετικό μοντέλο νομικής υπηρεσίας που παρέχει αξία. Κατανοούμε ότι, για τους πελάτες, η αξία δεν είναι μια απλή ωριαία σύγκριση τιμών. Αξία σημαίνει αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και νομικής επεξεργασίας, δημιουργικές προσεγγίσεις για τη μείωση του νομικού κινδύνου και αποτελέσματα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΑΣ

Έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα επικεντρωμένο στην εξυπηρέτηση πελατών. Το υλοποιήσαμε ευθυγραμμίζοντας την κουλτούρα, τη δομή και τις διαδικασίες μας με έναν στόχο – την ικανοποίηση των πελατών μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H ομάδα μας επικεντρώνεται στα επιθυμητά αποτελέσματα και εστιάζει τη στρατηγική σε κάθε στάδιο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η στόχευση στο προτιμώμενο αποτέλεσμα του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας διαδικασίας για κάθε περίπτωση.

Μη διστάσετε να ρωτήσετε.